Polityka Prywatności & Cookies

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Tele- i Radiotechniczny, Właściciel Portalu Scada-Cloud, znajdującego się pod adresem scada-cloud.com, szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. W niniejszej Polityce Prywatności znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach oraz w jaki sposób Właściciel Portalu dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne, stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”).

 

DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie; ul. Ratuszowa 11; 03-450 Warszawa; NIP: 5250008850; REGON: 000039309; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851799.

Klient – podmiot, który zawarł z Właścicielem  Umowę na korzystanie z Portalu Scada-Cloud.

Konto – konto w Portalu Scada-Cloud założone przez Właściciela dla pracownika Właściciela  lub osoby wskazanej  przez Klienta. Z konta można korzystać się po jego aktywacji i zalogowaniu się do niego. 

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, rozsyłanego przez Właściciela za pomocą poczty elektronicznej do zainteresowanych prenumeratorów.

Portal, scada-cluod.com – serwis internetowy dostępny pod adresem scada-cloud.com, w skład, którego wchodzą Aplikacje, bazy danych, programy, style, skrypty i inne elementy teleinformatyczne służące do prawidłowego działania serwisu.

Polityka Prywatności – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Właścicielem, a Klientem, w której wymienione są szczegółowe zasady współpracy i korzystania z Portalu.

Użytkownik – pracownik Klienta, którego Rolę określono w Umowie, posiadacz konta.

Właściciel, Właściciel Portalu – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie;
ul. Ratuszowa 11; 03-450 Warszawa; NIP: 5250008850; REGON: 000039309; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851799.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

 II.  ZAKRES DANYCH 

Dane osobowe Użytkowników niezbędne na potrzeby świadczenia usług dostępnych w Portalu:

a)    adres poczty elektronicznej /e-mail/,

b)    imię i nazwisko,

c)    numer telefonu komórkowego.

 

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług Portalu Scada-Cloud. Rejestracja Kont odbywa się na wniosek Klienta na podstawie podpisanej Umowy. Administrator Danych Osobowych może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. zgoda którą Użytkownik wyraża w momencie aktywacji konta.
 2. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Portalu wymaga udostępnienia dodatkowych danych osobowych oraz zgody Użytkownika na ich przetwarzanie. Podstawą przewarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 3. Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. realizując żądania uprawnionych organów. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
 4. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane w celu realizacji zapytań zgłaszanych poprzez udostępniane na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych formularze. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

  

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane są:

a)    przez okres wymagany przepisami prawa (dla przypadków, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny),

b)    do czasu odwołania zgody (dla przypadków, gdy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych).

c)    przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych reklamacji i roszczeń (dla przypadków, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy),

 

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do:
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 3. poprawienia danych osobowych w  przypadku  gdy  dane  są nieprawidłowe lub niekompletne,
 4. usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych w przypadkach, w których ma to zastosowanie
 7. innych uprawnień w tym zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 10. W przypadku, gdy uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są przez nas
  w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. W przypadku, gdy uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzamy
  w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych i którym te dane są powierzane.
 2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora Danych Osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora Danych Osobowych, które zostały zamieszczone na stronach Portalu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator Danych Osobowych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator Danych Osobowych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora Danych Osobowych nie mogą naruszać praw Użytkownika.
 4. Właściciel Portalu nie odpowiada za politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Portalu.

 

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Strony internetowe Portalu Scada-Cloud mogą wykorzystywać pliki cookies oraz inne technologie takie jak Local Storage o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Cookies(tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane przez przeglądarkę użytkownika odwiedzającego Portal. Ciasteczka zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przez który przeglądarka użytkownika będzie korzystać z informacji zapisanych w ciasteczku oraz unikalny identyfikator.
 2. Wykorzystywane pliki cookies ze względu na czas przechowywania przez przeglądarkę można podzielić na „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się z serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, gdy użytkownik samodzielnie je usunie z pamięci przeglądarki.
 3. Informacje zawarte w plikach cookies umożliwiają:
 4. dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników,
 5. tworzenie statystyk oglądalności poszczególnych stron, dzięki czemu możemy dostosować strukturę i zawartość naszego serwisu do potrzeb użytkowników,
 6. bezpieczne korzystanie z serwisu przez zalogowanych użytkowników poprzez podtrzymanie sesji.
 7. Portal Scada-Cloud wykorzystuje określone poniżej zewnętrzne pliki cookies:
 8. Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 9. Cookies zewnętrzne Google+ w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 10. Cookies zewnętrzne Doubleclick.net w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 11. Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 12. Większość przeglądarek domyślnie zezwala na umieszczanie plików cookies w pamięci urządzenia użytkownika. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany konfiguracji przeglądarki w taki sposób, aby ta każdorazowo pytała użytkownika o zgodę na umieszczenie pliku cookie w pamięci urządzenia użytkownika serwisu internetowego. Użytkownik ma również możliwość całkowitego zablokowania obsługi plików cookies. Jednak wyłączenie przez użytkownika obsługi ciasteczek może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu. Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron, które informują o sposobach zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
 13. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 14. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 15. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 16. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 17. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 18. Portal Scada-Cloud dla celów administracyjnych zapisuje logi, w których zawarte są m.in. informacje takie jak adres IP komputera użytkownika, czas połączenia, kody odpowiedzi protokołu HTTP, nazwa przeglądarki użytkownika. Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją i bezpieczeństwem danych oraz do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Portal. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem Portalem.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@scada-cloud.com.
 2. W przypadku pytań odnośnie Portalu Scada-Cloud prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@scada-cloud.com.
 3. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu Scada-Cloud .
 4. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator Danych Osobowych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Portalu Scada-Cloud .