Rejestracja

Warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Portal Scada-Cloud określa Regulamin. Korzystanie przez Klienta z portalu odbywa się na podstawie podpisanej umowy, w której wymienione są między innymi: lokalizacje i funkcjonalności systemów oraz obsługujący ich użytkownicy. Liczba systemów i użytkowników jest nieograniczona i może być zmieniana w czasie obowiązywania umowy przez Klienta.

Proces rejestracji:

1.  Wysłanie zgłoszenia
2.  Podpisanie umowy
3.  Konfiguracja systemów i dodanie kont użytkowników

Formularz rejestracji

https://scada-cloud.com/media/dokumenty/SCADA_Cloud_regulamin_01.pdf