Środowisko

Obszar Środowisko skupia się na obsłudze systemów służących do zdalnego i mobilnego monitoringu procesów produkcyjnych mających wpływ na środowisko i technologie przetwarzania odpadów. W zakładach przemysłowych wykorzystywane są substancje chemiczne w stanie stałym, ciekłym lub gazowym, które powodują powstawanie ścieków i odpadów produkcyjnych. One z kolei wpływają na otoczenie, a w szczególności jakość powietrza, wody i gruntu. Zakłady te posiadają neutralizatory, oczyszczalnie lub miejsca składowania odpadów /często niebezpiecznych/, które najczęściej są zarządzane poprzez aplikacje desktopowe. Celem głównym działania systemów z tego obszaru jest ostrzeganie użytkowników o możliwości wystąpienia awarii, która w sposób bezpośredni lub pośredni będzie dotyczyła zanieczyszczenia środowiska.

 

W wersji demonstracyjnej przedstawiono System Monitoringu Jakości Środowiska /EQM/. System monitoruje: zrzut ścieków poprodukcyjnych do zakładowej oczyszczalni, proces neutralizacji i końcowej kontroli. W zakładce Podgląd prezentowane są najważniejsze obiekty oczyszczalni, ich stan pracy oraz wartości mierzone z punktów kontrolnych np. pH i rH. Użytkownik jest informowany o wadliwej pracy urządzeń oraz przekroczeniu dopuszczalnych wartości parametrów ścieków, co może doprowadzić do wystąpienia sytuacji awaryjnej.